Grupa badawcza Ekonomii I Marketingu Akwakultury

Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /var/www/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Obszary badawcze:

Analiza socjo-ekonomiczna sektoru akwakultury. Celem badania jest wyjaśnienie współzależności pomiędzy sektorem akwakultury a prowincjonalną gospodarką i społeczeństwem. Używając takich wskaźników, przez które można przedstawić intensywność pracy i kapitału różnych technologii akwakultury, wymiar gospodarstw, stosunki własnościowe, dywersyfikacja działalności itp. w trakcie pracy chcielibyśmy otrzymać odpowiedź na takie pytania, jakie są warunki socjo-ekonomiczne, które określają sposób rozwoju technologii: widać, że w niektórych krajach w produkcji dominują ekstensywne technologie i producenci maksymalizują zysk w proporcji do kapitału, póty w innych regionach maksymalizują profit przypadający na jednostkę powierzchni (1 ha) i dlatego rozpowszechniają się intensywne technologie.

Analiza zysków i kosztów technologii akwakultury. Grupa badawcza zajmuje się analizą zysków I kosztów nowych technologii chowu i żywienia, innowacji technicznej, rozwiązań technicznych opracowanych i testowanych w HAKI. Ta praca służy do wykorzystania własnych  wyników B+I w praktyce.

Bio-ekonomiczna optymalizacja podziału basenów produkcyjnych i przenoszenia obsadu ryb pomiędzy grupami wiekowymi w intensywnych systemach produkcjynych składających się z kilku basenów. Z ekspansją intensywnych i precyzyjnych technologii akwakultury wzrost osobników i całej biomasy produkowanych gatunków stał się programowalny, dlatego w systemie produkcji ryb o danym wymiarze, na wielkość rocznej produkcji ryb rosnących w basenach w znacznym stopniu wpływa poprawny lub niepoprawny management pomiędzy basenami oraz grupami wiekowymi.  W trakcie bio-ekonomicznej optymalizacji w systemach produkcyjnych składających się z kilku basenów (mogą to być stawy oraz sadze również) maksymalizujemy produkcję ustaleniem optymalnego poziomu następujących parametrów: częstotliwość zakupu narybku, spędzony czas w danej fazie produkcyjnej, liczba basenów należących do danej fazy produkcyjnej, liczby podgrup sformowanych jednej partii narybku w pojedyńczej fazie. W trakcie pracy szukamy algorytmów popierających poprawny management dla gatunków o różnej krzywej wzrostu i opisów technologicznych.

Gospodarcza ocena ekologicznych usług stawów rybnych. Grupa badawcza chciałaby rozszerzyć swoją działalność o ocenę finansową pozytywnych efektów zewnętrznych wodnych ekosystemów. Mamy doświadczenie w ocenie wartości rekreacyjnej na podstawie metody kosztu podróży, w przyszłości chcielibyśmy wyrazić w gotówce wartość krajobrazową stawów rybnych.

Ocena zwyczajów konsumpcji ryb i badanie nastawienia konsumentów na Węgrzech
Podstawowym celem pracy jest ocena i analiza węgierskich zwyczajów konsumpcji w pełnym zakresie w przypadku nowych gatunków ryb oraz odnalezienie ewentualnych punktów przełomowych.  Ze względu na złożony charakter badań mamy wyznaczone następujące cele: (1) podział potencjalnych grup konsumpcyjnych i ich wymagań; (2) ankietowanie charakterystycznych parametrów węgierskiej potencjalnej konsumpcji ryb; (3) określenie pozycji ryby w systemie preferencyjnym konsumentów; (4) ustalenie komponentów oceny konsumenta; (5) oraz ustalenie możliwości wzrostu konsumpcji ryb na Węgrzech.

 

 

The development of the webpage (in 4 languages) has been 
supported by the AQUAREDPOT project funded by the European Commission (FP7-316266).

 NAIK HAKI Ügyrend